Domů Ostatní Různé typy psychoterapie – Která je pro vás nejlepší?

Různé typy psychoterapie – Která je pro vás nejlepší?

967
0
Různé typy psychoterapie - Která je pro vás nejlepší?
Různé typy psychoterapie - Která je pro vás nejlepší?

Existuje mnoho různých typů terapie, které pro vás mohou být vhodné. Abychom vám usnadnili výběr, rozdělili jsme je na faktory, které tvoří „yp psychoterapie.

Ať už jste začínající psychoterapeut, který plánuje svou profesní dráhu, nebo potenciální klient, který hledá typ terapie, který nejlépe odpovídá vašim preferencím, je zásadní zvážit všechny tyto faktory. Typem terapie se obvykle rozumí psychoterapeutický přístup, ale tento faktor není důležitější než ostatní. Mnoho klientů a terapeutů si daleko více cení ostatních faktorů než konkrétního terapeutického přístupu. Po přečtení tohoto článku budete schopni najít ten správný druh terapeutického sezení pro svůj duševní stav.

Osobní nebo online terapie

Bez ohledu na terapeutický přístup nabízí online terapie výsledky, které jsou v souladu s osobní terapií. Dokonce i méně tradiční metody terapie, jako je taneční terapie a arteterapie, lze nyní reálně provádět online díky novým platformám videotechnologií.

S výjimkou závažných duševních onemocnění, která vyžadují intenzivní osobní léčbu, je volba mezi online terapií a osobní terapií otázkou preferencí.

Nejběžnější typy terapie

Existuje více než padesát typů terapeutických přístupů. Přesto jsou běžné jen některé z nich. Zde jsou typy, se kterými se nejčastěji setkáte. Tyto přístupy platí bez ohledu na další typové faktory, kterým se budeme věnovat později v tomto článku.

PCA terapie

Terapie zaměřená na klienta (terapie zaměřená na člověka, PCA, CCT, rogeriánská terapie či rogersovská psychoterapie) je humanistická terapie zaměřená na klienta. Psychoterapeut poskytuje jen málo autority nebo vedení. Místo toho nabízí jemné vedení v oblasti života jednotlivce nebo jeho duševní nemoci a povzbuzuje klienta, aby převzal kontrolu nad svou budoucností.

Terapeuti PCA projevují zjevnější péči o klienta než analytičtější terapeuti. Vynakládají více času a úsilí na vcítění se do klienta.

Kognitivně behaviorální terapie (KBT)

Kognitivně-behaviorální terapie, nebo také známá jako KBT, řeší dysfunkční myšlení, které vede k maladaptivnímu chování, duševním onemocněním a negativním emocím. Zaměřuje se na myšlenky a chování. Tento typ terapie se často používá k psychoterapii osob s bipolární poruchou, hraniční poruchou osobnosti, úzkostnou poruchou a mnoha dalšími.

Existenciální terapie

Humanistická terapie jako celek se zaměřuje na osobní životní zkušenosti, které pomáhají vést jedince k dosažení jejich plného potenciálu. Existenciální terapie je součástí humanisticko-existenciálního přístupu, který pomáhá klientům zvládat aspekty lidského stavu, včetně všech daností lidské existence: izolace, nesmyslnosti, smrtelnosti a svobody.

Gestalt terapie

Gestalt terapie klade důraz na osobní odpovědnost a pomáhá klientům zaměřit se na přítomnost. Klade také důraz na rozvoj vztahu mezi terapeutem a klientem, sociální kontext klientova života, uvědomění, postoje a přímé pocity a vnímání namísto interpretací.

Psychoanalytická nebo psychodynamická terapie

Přístup psychodynamické terapie zkoumá nevědomé pocity nebo myšlenky a vliv minulosti na současnost. Jedná se o nejstarší typ psychoterapie, který má nejblíže k tomu, co vytvořil Freud.

Dialektická behaviorální terapie (DBT)

Dialektická behaviorální terapie využívá rámec řešení problémů a akceptace – kromě jiných strategií – obvykle k léčbě závažných a chronických duševních stavů, včetně: hraniční poruchy osobnosti, sebevražedných myšlenek, sebepoškozování, poruch příjmu potravy a posttraumatické stresové poruchy.

Méně obvyklé typy terapie

Existuje mnoho druhů psychoterapie. Aby vás informace nezahltily, zamyslete se nad tím, co od psychoterapie nejvíce očekáváte, a pak procházejte a zjišťujte, která klíčová slova se shodují s tím, co jste si mysleli.

Aby byl seznam přehledný, zaměřuje se tento průvodce převážně na terapii rozhovorem pro dospělé a vylučuje formy psychoterapie, které jsou kontroverzní nebo nemají dostatečné důkazy o své účinnosti.

Zrychlená prožitková dynamická terapie (AEDP)

AEDP zkoumá obtížné emoční a vztahové zkušenosti s cílem rozvinout nástroje pro zvládání, které umožňují lepší fungování.

Terapie přijetí a závazku (Acceptance and Commitment Therapy, ACT)

ACT pomáhá klientům rozvíjet dovednosti uvědomění s cílem konzistentních hodnot a psychologické flexibility.

Adlerovská psychoterapie

Tento přístup založený Alfredem Adlerem zlepšuje schopnost přizpůsobit se pocitům nedostatečnosti a méněcennosti ve vztahu k ostatním.

Terapie zvládání hněvu

Tento přístup učí klienty identifikovat stresory, zachovat klid a zvládat vypjaté situace pozitivním a konstruktivním způsobem.

Biblioterapie

Tento přístup využívá literaturu ke zlepšení duševního zdraví a zkoumání psychologických problémů.

Koherenční terapie (krátká terapie zaměřená do hloubky)

Koherenční terapie pomáhá klientům empaticky a rychle proniknout do hluboce zakořeněných emocionálních přesvědčení.

Kolaborativní terapie

Při kolaborativní terapii využívají terapeut i klient své znalosti a zkušenosti k dosažení pokroku.

Terapie zaměřená na soucit

Tento přístup povzbuzuje lidi k soucitu vůči sobě i druhým.

Terapie zaměřená na řešení konfliktů

Tento přístup učí klienty, jak řešit konflikty se skvělými výsledky a minimálním stresem.

Kontemplativní psychoterapie

Tento přístup integruje buddhistické učení a západní psychoterapii a zaměřuje se na sebeuvědomění, zlepšení celkového zdraví a využití moudrosti k uzdravení.

Základní procesní psychoterapie (CPP)

CPP je přístup založený na všímavosti (mindfulness), který klade důraz na uvědomění si těla a mysli za účelem sebepoznání a uzdravení.

Terapie stavu ega

Terapie ego stavu, která vychází z psychodynamické terapie, funguje na principu, že psychika člověka se skládá z identit a rolí, které na sebe bere. Zabývá se těmito identitami a problémy duševního zdraví, které s nimi mohou souviset.

Terapie zaměřená na emoce (EFT)

EFT využívá emoce jako zdroj léčení a vhledu. Je obzvláště účinná u středně těžkých depresí, problémů zneužívání v dětství a u párů uprostřed konfliktu.

Celostní psychoterapie

Celostní psychoterapie integruje další terapeutické přístupy a zaměřuje se na vztah mezi myslí, tělem a duchem.

Intenzivní krátkodobá dynamická psychoterapie (ISTDP)

ISTDP pomáhá klientům trvale změnit charakterové vady v krátkém časovém období uvolněním emočních zábran a diskusí o zdroji charakterových problémů.

Interpersonální psychoterapie (IPT)

IPT se zaměřuje na mezilidské problémy, jako jsou vztahy a významné životní události. Jejím cílem je zlepšit náladu a mezilidské problémy během 6-20 týdnů.

Terapie cestou

Při terapii cestou vede terapeut klienta na mentální a emocionální cestě, aby odhalil potlačené vzpomínky, které způsobily problémy v současnosti.

Jungovská psychoterapie

Jungovská anebo též jungiánská psychoterapie se zaměřuje na rovnováhu vědomí a nevědomí. Dosažením této rovnováhy a zkoumáním obou stran se klienti mohou stát celistvějšími a lépe přizpůsobenými.

Logoterapie

Logoterapie se zaměřuje na hledání smyslu a účelu života.

Kognitivní terapie založená na všímavosti

Tato terapie kombinuje to nejlepší z KBT se strategiemi všímavosti, které klientům pomáhají vyhodnocovat myšlenky v přítomnosti.

Terapie zvyšování motivace (MET)

MET se zaměřuje na zlepšení motivace k pozitivním změnám a odstranění maladaptivních vzorců.

Narativní terapie

Narativní terapie pomáhá klientům interpretovat jejich zkušenosti jako příběhy, které dávají jejich životu smysl a vedou je. Podporuje lidi v tom, aby identifikovali své dovednosti, hodnoty a znalosti, aby je mohli využít k dobrému životu.

Pozitivní psychoterapie

Pozitivní psychoterapie pomáhá klientům nahlížet na jejich nemoc nebo problémy pozitivním způsobem. Zaměřuje se na schopnosti klienta, vnitřní rovnováhu, vyprávění příběhů a naději.

Racionálně emotivní behaviorální terapie (REBT)

REBT pomáhá klientům rozvíjet racionální myšlení, které usnadňuje zdravé emoční chování a vyjadřování. Je podobná KBT.

Reálná terapie

Realitní terapie se zaměřuje na současné problémy a povzbuzuje klienty ke změně chování, které by jim mohlo bránit v řešení těchto problémů. Funguje na principu, že lidé prožívají úzkost, když neuspokojují pět základních potřeb: moc, lásku/sounáležitost, svobodu, zábavu a přežití.

Terapie nového rozhodování

Terapie nového rozhodování pomáhá klientům prozkoumat vzkazy od vychovatelů a dospělých z jejich dětství, stejně jako veškerá negativní rozhodnutí.

Regresní terapie

Regresní terapie se zabývá třemi vrstvami vědomí a pomáhá klientům uvést je do souladu. Tento psychoterapeutický přístup je často kritizován jako nevědecký přístup, který může poškodit klienta.

Vztahová psychoterapie

Vztahová psychoterapie pomáhá klientům stát se kognitivně a emocionálně zdravými díky vytváření a udržování naplňujících vztahů.

Schématická terapie

Schématická terapie pomáhá klientům identifikovat kognitivní vzorce a vzorce chování, které způsobují nebo udržují jejich problémy s duševním zdravím. Je obzvláště účinná při léčbě hraniční poruchy osobnosti.

Krátká terapie zaměřená na řešení (SFBT)

SFBT se zaměřuje spíše na cíle pro současnost a budoucnost než na řešení minulosti nebo symptomů.

Symbolické modelování

Tento terapeutický přístup využívá symboly, postupné kladení otázek, metafory a modelování k nastolení pozitivní změny.

Integrovaný nebo samostatný terapeutický přístup

Většina psychoterapeutů používá integrovaný přístup, který kombinuje různé aspekty výše uvedených terapeutických přístupů. Tento přístup pak přizpůsobují potřebám a preferencím klienta.

Integrovaný přístup je obvykle stejně účinný jako individuální terapeutický přístup. Existují však okolnosti, kdy klienti mohou dávat přednost samostatnému přístupu nebo z něj mít větší prospěch.

Obvykle záleží na tom, zda klient přichází na terapii kvůli konkrétnímu problému. Pokud má klient hraniční poruchu osobnosti, může být singulární přístup DBT účinnější než integrovaný přístup. V případě obecných problémů s duševním zdravím nebo depresí a úzkostí může být integrovaný přístup účinnější.

Klienti, kterým vyhovuje pevnější struktura terapie, by měli zvolit konrkétní přístup. Naopak integrovaný přístup je lepší pro klienty, kteří terapii vnímají jako prostor pro neomezené zkoumání problémů.

Typy terapie pro skupiny (páry, rodiny nebo skupinová terapie)

Terapeuti mohou aplikovat aspekty výše uvedených terapeutických přístupů na jednotlivce, páry a skupiny.

Zatímco párová terapie se vztahuje na dva nebo více lidí, kteří pracují na zdraví svého vztahu, klienti mohou využít individuální nebo skupinovou terapii k práci na svých vlastních osobních problémech. Individuální terapie poskytuje individuální pozornost a přináší výsledky, které se vztahují k danému jednotlivci. Skupinová terapie může trvat déle, ale může být také cenově dostupnější variantou. Lidem se také může líbit možnost spojit se s ostatními, kteří mají podobné problémy nebo zkušenosti.

Párová terapie

V párové psychoterapii se používají následující přístupy:

Kolaborativní párová terapie [CCT]: páry se učí vzájemně si pomáhat při řešení problémů, místo aby se stavěly proti sobě.

Vývojový model párové terapie: zaměřuje se na rozvoj partnerů individuálně i jako páru.

Gottmanova metoda párové terapie: strukturovaná a na cíl zaměřená forma terapie, která se zaměřuje na porozumění, empatii, propojení, odzbrojení verbálních konfliktů a podporu mezilidského růstu

Vztahová terapie Imago: využívá duchovní, behaviorální a západní psychologické metodiky, které pomáhají párům navázat zdravý vztah, řešit konflikty a zkoumat faktory z dětství, které mohly vést k současným problémům.

Terapie vztahového života: pomáhá partnerům řešit konflikty, rozvíjet osobní odpovědnost, zlepšovat komunikaci a posilovat intimitu.

Terapie pro zlepšení vztahů: učí páry a rodiny lépe komunikovat o svých pocitech a rozvíjet strategie zvládání problémů.

Rodinná terapie

V rodinné terapii se používají následující přístupy:

Rodinná narativní terapie attachmentu: rodinná terapie pro děti s poruchami chování, často děti, které v minulosti trpěly zneužíváním a problémy s attachmentem

Rodinná systémová terapie: využívá systémovou teorii jako základ pro zkoumání toho, jak chování ovlivňuje fungování rodinné jednotky a naopak, obvykle řeší rodinné konflikty

Filiální terapie: učení rodičů technikám herní terapie, aby je mohli používat u svých dětí.

Vnitřní rodinné systémy: plné pochopení jednotlivce na základě jeho analýzy v kontextu rodiny; využití této analýzy k řešení problémů a posouzení různých částí „podosobností“ člověka

Interakční terapie rodičů s dětmi [PCIT]: učení rodičů, jak zlepšit vztahy s dětmi tím, že s nimi budou lépe komunikovat, často s cílem snížit negativní chování a posílit vazby.

Práce s rodiči: pomoc rodičům zlepšit jejich výchovu prostřednictvím analýzy vztahu mezi rodičem a dítětem, zkoumání témat a vytváření pozitivního rodičovského příběhu

Satirové transformační systemická terapie: zlepšování vztahů a komunikace v rodině prostřednictvím řešení jednání, emocí a vnímání v kontextu rodinné dynamiky

Skupinová terapie

Ve skupinové terapii existují typy skupin a terapeutické přístupy pro skupiny. Ačkoli se většina z nich zabývá nějakou formou zneužívání návykových látek, problémy se mohou pohybovat od traumatu a zármutku až po zneužívání a závislost.

Zde jsou uvedeny nejběžnější typy a přístupy ke skupinové psychoterapii:

Kognitivně-behaviorální skupiny/skupiny pro řešení problémů: pomocí přístupu CBT interpretujeme závislost a závislost jako naučené chování, které mohou klienti změnit.

Interpersonální procesní skupinová psychoterapie: léčení prostřednictvím změny maladaptivní vnitřní a interpersonální psychologické dynamiky.

Modifikovaná dynamická skupinová terapie [MDGT]: využití interpersonálního přístupu k řešení autoregulačních deficitů ega u zneužívajících a závislých osob

Psychoedukační skupiny: vzdělávání klientů v oblasti zneužívání návykových látek, souvisejícího chování a důsledků.

Skupiny pro rozvoj dovedností: učení lidí dovednostem, které potřebují k tomu, aby se zdrželi zneužívání drog

Podpůrné skupiny: posilování mezilidských dovedností a spolupráce s ostatními klienty s cílem udržet abstinenci a zlepšit sebevědomí, sebedůvěru atd.

Existuje mnoho různých typů terapie, které pro vás mohou být vhodné. Abychom vám usnadnili výběr, rozdělili jsme je na faktory, které tvoří "yp psychoterapie. Ať už jste začínající psychoterapeut, který plánuje svou profesní dráhu, nebo potenciální klient, který hledá typ terapie, který nejlépe odpovídá vašim preferencím, je zásadní zvážit všechny tyto faktory. Typem terapie se obvykle rozumí psychoterapeutický přístup, ale tento faktor není důležitější než ostatní. Mnoho klientů a terapeutů si daleko více cení ostatních faktorů než konkrétního terapeutického přístupu. Po přečtení tohoto článku budete schopni najít ten správný druh terapeutického sezení pro svůj duševní stav. Osobní nebo online terapie Bez ohledu na terapeutický přístup nabízí online terapie výsledky, které jsou v souladu s osobní terapií. Dokonce i méně tradiční metody terapie, jako je taneční terapie a arteterapie, lze nyní reálně provádět online díky novým platformám videotechnologií. S výjimkou závažných duševních onemocnění, která vyžadují intenzivní osobní léčbu, je volba mezi online terapií a osobní terapií otázkou preferencí. Nejběžnější typy terapie Existuje více než padesát typů terapeutických přístupů. Přesto jsou běžné jen některé z nich. Zde jsou typy, se kterými se nejčastěji setkáte. Tyto přístupy platí bez ohledu na další typové faktory, kterým se budeme věnovat později v tomto článku. PCA terapie Terapie zaměřená na klienta (terapie zaměřená na člověka, PCA, CCT, rogeriánská terapie či rogersovská psychoterapie) je humanistická terapie zaměřená na klienta. Psychoterapeut poskytuje jen málo autority nebo vedení. Místo toho nabízí jemné vedení v oblasti života jednotlivce nebo jeho duševní nemoci a povzbuzuje klienta, aby převzal kontrolu nad svou budoucností. Terapeuti PCA projevují zjevnější péči o klienta než analytičtější terapeuti. Vynakládají více času a úsilí na vcítění se do klienta. Kognitivně behaviorální terapie (KBT) Kognitivně-behaviorální terapie, nebo také známá jako KBT, řeší dysfunkční myšlení, které vede k maladaptivnímu chování, duševním onemocněním a negativním emocím. Zaměřuje se na myšlenky a chování. Tento typ terapie se často používá k psychoterapii osob s bipolární poruchou, hraniční poruchou osobnosti, úzkostnou poruchou a mnoha dalšími. Existenciální terapie Humanistická terapie jako celek se zaměřuje na osobní životní zkušenosti, které pomáhají vést jedince k dosažení jejich plného potenciálu. Existenciální terapie je součástí humanisticko-existenciálního přístupu, který pomáhá klientům zvládat aspekty lidského stavu, včetně všech daností lidské existence: izolace, nesmyslnosti, smrtelnosti a svobody. Gestalt terapie Gestalt terapie klade důraz na osobní odpovědnost a pomáhá klientům zaměřit se na přítomnost. Klade také důraz na rozvoj vztahu mezi terapeutem a klientem, sociální kontext klientova života, uvědomění, postoje a přímé pocity a vnímání namísto interpretací. Psychoanalytická nebo psychodynamická terapie Přístup psychodynamické terapie zkoumá nevědomé pocity nebo myšlenky a vliv minulosti na současnost. Jedná se o nejstarší typ psychoterapie, který má nejblíže k tomu, co vytvořil Freud. Dialektická behaviorální terapie (DBT) Dialektická behaviorální terapie využívá rámec řešení problémů a akceptace - kromě jiných strategií - obvykle k léčbě závažných a chronických duševních stavů, včetně: hraniční poruchy osobnosti, sebevražedných myšlenek, sebepoškozování, poruch příjmu potravy a posttraumatické stresové poruchy. Méně obvyklé typy terapie Existuje mnoho druhů psychoterapie. Aby vás informace nezahltily, zamyslete se nad tím, co od psychoterapie nejvíce očekáváte, a pak procházejte a zjišťujte, která klíčová slova se shodují s tím, co jste si mysleli. Aby byl seznam přehledný, zaměřuje se tento průvodce převážně na terapii rozhovorem pro dospělé a vylučuje formy psychoterapie, které jsou kontroverzní nebo nemají dostatečné důkazy o své účinnosti. Zrychlená prožitková dynamická terapie (AEDP) AEDP zkoumá obtížné emoční a vztahové zkušenosti s cílem rozvinout nástroje pro zvládání, které umožňují lepší fungování. Terapie přijetí a závazku (Acceptance and Commitment Therapy, ACT) ACT pomáhá klientům rozvíjet dovednosti uvědomění s cílem konzistentních hodnot a psychologické flexibility. Adlerovská psychoterapie Tento přístup založený Alfredem Adlerem zlepšuje schopnost přizpůsobit se pocitům nedostatečnosti a méněcennosti ve vztahu k ostatním. Terapie zvládání hněvu Tento přístup učí klienty identifikovat stresory, zachovat klid a zvládat vypjaté situace pozitivním a konstruktivním způsobem. Biblioterapie Tento přístup využívá literaturu ke zlepšení duševního zdraví a zkoumání psychologických problémů. Koherenční terapie (krátká terapie zaměřená do hloubky) Koherenční terapie pomáhá klientům empaticky a rychle proniknout do hluboce zakořeněných emocionálních přesvědčení. Kolaborativní terapie Při kolaborativní terapii využívají terapeut i klient své znalosti a zkušenosti k dosažení pokroku. Terapie zaměřená na soucit Tento přístup povzbuzuje lidi k soucitu vůči sobě i druhým. Terapie zaměřená na řešení konfliktů Tento přístup učí klienty, jak řešit konflikty se skvělými výsledky a minimálním stresem. Kontemplativní psychoterapie Tento přístup integruje buddhistické učení a západní psychoterapii a zaměřuje se na sebeuvědomění, zlepšení celkového zdraví a využití moudrosti k uzdravení. Základní procesní psychoterapie (CPP) CPP je přístup založený na všímavosti (mindfulness), který klade důraz na uvědomění si těla a mysli za účelem sebepoznání a uzdravení. Terapie stavu ega Terapie ego stavu, která vychází z psychodynamické terapie, funguje na principu, že psychika člověka se skládá z identit a rolí, které na sebe bere. Zabývá se těmito identitami a problémy duševního zdraví, které s nimi mohou souviset. Terapie zaměřená na emoce (EFT) EFT využívá emoce jako zdroj léčení a vhledu. Je obzvláště účinná u středně těžkých depresí, problémů zneužívání v dětství a u párů uprostřed konfliktu. Celostní psychoterapie Celostní psychoterapie integruje další terapeutické přístupy a zaměřuje se na vztah mezi myslí, tělem a duchem. Intenzivní krátkodobá dynamická psychoterapie (ISTDP) ISTDP pomáhá klientům trvale změnit charakterové vady v krátkém časovém období uvolněním emočních zábran a diskusí o zdroji charakterových problémů. Interpersonální psychoterapie (IPT) IPT se zaměřuje na mezilidské problémy, jako jsou vztahy a významné životní události. Jejím cílem je zlepšit náladu a mezilidské problémy během 6-20 týdnů. Terapie cestou Při terapii cestou vede terapeut klienta na mentální a emocionální cestě, aby odhalil potlačené vzpomínky, které způsobily problémy v současnosti. Jungovská psychoterapie Jungovská anebo též jungiánská psychoterapie se zaměřuje na rovnováhu vědomí a nevědomí. Dosažením této rovnováhy a zkoumáním obou stran se klienti mohou stát celistvějšími a lépe přizpůsobenými. Logoterapie Logoterapie se zaměřuje na hledání smyslu a účelu života. Kognitivní terapie založená na všímavosti Tato terapie kombinuje to nejlepší z KBT se strategiemi všímavosti, které klientům pomáhají vyhodnocovat myšlenky v přítomnosti. Terapie zvyšování motivace (MET) MET se zaměřuje na zlepšení motivace k pozitivním změnám a odstranění maladaptivních vzorců. Narativní terapie Narativní terapie pomáhá klientům interpretovat jejich zkušenosti jako příběhy, které dávají jejich životu smysl a vedou je. Podporuje lidi v tom, aby identifikovali své dovednosti, hodnoty a znalosti, aby je mohli využít k dobrému životu. Pozitivní psychoterapie Pozitivní psychoterapie pomáhá klientům nahlížet na jejich nemoc nebo problémy pozitivním způsobem. Zaměřuje se na schopnosti klienta, vnitřní rovnováhu, vyprávění příběhů a naději. Racionálně emotivní behaviorální terapie (REBT) REBT pomáhá klientům rozvíjet racionální myšlení, které usnadňuje zdravé emoční chování a vyjadřování. Je podobná KBT. Reálná terapie Realitní terapie se zaměřuje na současné problémy a povzbuzuje klienty ke změně chování, které by jim mohlo bránit v řešení těchto problémů. Funguje na principu, že lidé prožívají úzkost, když neuspokojují pět základních potřeb: moc, lásku/sounáležitost, svobodu, zábavu a přežití. Terapie nového rozhodování Terapie nového rozhodování pomáhá klientům prozkoumat vzkazy od vychovatelů a dospělých z jejich dětství, stejně jako veškerá negativní rozhodnutí. Regresní terapie Regresní terapie se zabývá třemi vrstvami vědomí a pomáhá klientům uvést je do souladu. Tento psychoterapeutický přístup je často kritizován jako nevědecký přístup, který může poškodit klienta. Vztahová psychoterapie Vztahová psychoterapie pomáhá klientům stát se kognitivně a emocionálně zdravými díky vytváření a udržování naplňujících vztahů. Schématická terapie Schématická terapie pomáhá klientům identifikovat kognitivní vzorce a vzorce chování, které způsobují nebo udržují jejich problémy s duševním zdravím. Je obzvláště účinná při léčbě hraniční poruchy osobnosti. Krátká terapie zaměřená na řešení (SFBT) SFBT se zaměřuje spíše na cíle pro současnost a budoucnost než na řešení minulosti nebo symptomů. Symbolické modelování Tento terapeutický přístup využívá symboly, postupné kladení otázek, metafory a modelování k nastolení pozitivní změny. Integrovaný nebo samostatný terapeutický přístup Většina psychoterapeutů používá integrovaný přístup, který kombinuje různé aspekty výše uvedených terapeutických přístupů. Tento přístup pak přizpůsobují potřebám a preferencím klienta. Integrovaný přístup je obvykle stejně účinný jako individuální terapeutický přístup. Existují však okolnosti, kdy klienti mohou dávat přednost samostatnému přístupu nebo z něj mít větší prospěch. Obvykle záleží na tom, zda klient přichází na terapii kvůli konkrétnímu problému. Pokud má klient hraniční poruchu osobnosti, může být singulární přístup DBT účinnější než integrovaný přístup. V případě obecných problémů s duševním zdravím nebo depresí a úzkostí může být integrovaný přístup účinnější. Klienti, kterým vyhovuje pevnější struktura terapie, by měli zvolit konrkétní přístup. Naopak integrovaný přístup je lepší pro klienty, kteří terapii vnímají jako prostor pro neomezené zkoumání problémů. Typy terapie pro skupiny (páry, rodiny nebo skupinová terapie) Terapeuti mohou aplikovat aspekty výše uvedených terapeutických přístupů na jednotlivce, páry a skupiny. Zatímco párová terapie se vztahuje na dva nebo více lidí, kteří pracují na zdraví svého vztahu, klienti mohou využít individuální nebo skupinovou terapii k práci na svých vlastních osobních problémech. Individuální terapie poskytuje individuální pozornost a přináší výsledky, které se vztahují k danému jednotlivci. Skupinová terapie může trvat déle, ale může být také cenově dostupnější variantou. Lidem se také může líbit možnost spojit se s ostatními, kteří mají podobné problémy nebo zkušenosti. Párová terapie V párové psychoterapii se používají následující přístupy: Kolaborativní párová terapie [CCT]: páry se učí vzájemně si pomáhat při řešení problémů, místo aby se stavěly proti sobě. Vývojový model párové terapie: zaměřuje se na rozvoj partnerů individuálně i jako páru. Gottmanova metoda párové terapie: strukturovaná a na cíl zaměřená forma terapie, která se zaměřuje na porozumění, empatii, propojení, odzbrojení verbálních konfliktů a podporu mezilidského růstu Vztahová terapie Imago: využívá duchovní, behaviorální a západní psychologické metodiky, které pomáhají párům navázat zdravý vztah, řešit konflikty a zkoumat faktory z dětství, které mohly vést k současným problémům. Terapie vztahového života: pomáhá partnerům řešit konflikty, rozvíjet osobní odpovědnost, zlepšovat komunikaci a posilovat intimitu. Terapie pro zlepšení vztahů: učí páry a rodiny lépe komunikovat o svých pocitech a rozvíjet strategie zvládání problémů. Rodinná terapie V rodinné terapii se používají následující přístupy: Rodinná narativní terapie attachmentu: rodinná terapie pro děti s poruchami chování, často děti, které v minulosti trpěly zneužíváním a problémy s attachmentem Rodinná systémová terapie: využívá systémovou teorii jako základ pro zkoumání toho, jak chování ovlivňuje fungování rodinné jednotky a naopak, obvykle řeší rodinné konflikty Filiální terapie: učení rodičů technikám herní terapie, aby je mohli používat u svých dětí. Vnitřní rodinné systémy: plné pochopení jednotlivce na základě jeho analýzy v kontextu rodiny; využití této analýzy k řešení problémů a posouzení různých částí "podosobností" člověka Interakční terapie rodičů s dětmi [PCIT]: učení rodičů, jak zlepšit vztahy s dětmi tím, že s nimi budou lépe komunikovat, často s cílem snížit negativní chování a posílit vazby. Práce s rodiči: pomoc rodičům zlepšit jejich výchovu prostřednictvím analýzy vztahu mezi rodičem a dítětem, zkoumání témat a vytváření pozitivního rodičovského příběhu Satirové transformační systemická terapie: zlepšování vztahů a komunikace v rodině prostřednictvím řešení jednání, emocí a vnímání v kontextu rodinné dynamiky Skupinová terapie Ve skupinové terapii existují typy skupin a terapeutické přístupy pro skupiny. Ačkoli se většina z nich zabývá nějakou formou zneužívání návykových látek, problémy se mohou pohybovat od traumatu a zármutku až po zneužívání a závislost. Zde jsou uvedeny nejběžnější typy a přístupy ke skupinové psychoterapii: Kognitivně-behaviorální skupiny/skupiny pro řešení problémů: pomocí přístupu CBT interpretujeme závislost a závislost jako naučené chování, které mohou klienti změnit. Interpersonální procesní skupinová psychoterapie: léčení prostřednictvím změny maladaptivní vnitřní a interpersonální psychologické dynamiky. Modifikovaná dynamická skupinová terapie [MDGT]: využití interpersonálního přístupu k řešení autoregulačních deficitů ega u zneužívajících a závislých osob Psychoedukační skupiny: vzdělávání klientů v oblasti zneužívání návykových látek, souvisejícího chování a důsledků. Skupiny pro rozvoj dovedností: učení lidí dovednostem, které potřebují k tomu, aby se zdrželi zneužívání drog Podpůrné skupiny: posilování mezilidských dovedností a spolupráce s ostatními klienty s cílem udržet abstinenci a zlepšit sebevědomí, sebedůvěru atd. Možnosti krátkodobé nebo dlouhodobé terapie Při zahájení terapie mohou klienti požádat o krátkodobou terapii a společně s terapeutem si stanovit časový rámec. Mohou také vyhledat terapeuta, který praktikuje formu krátkodobé terapie. Pokud terapeut praktikuje formu krátké terapie, navrhne a domluví si s vámi časový rámec. Doba trvání léčby duševního zdraví závisí na terapeutickém přístupu, závažnosti problémů a preferencích klienta i terapeuta. Obvyklá doba, za kterou se dostaví výsledky, je 12 týdnů a pro krátkou terapii je typické rozmezí 10-20 týdnů. Terapie však může být kratší nebo mnohem delší. Někteří klienti - bez ohledu na to, zda se rozhodnou pro krátkodobou nebo dlouhodobou psychoterapii - opouštějí terapii, když se vypořádají s nejakutnějšími příznaky svého stavu nebo vyřeší problém, kvůli kterému psychoterapii vyhledali. Jiní zůstávají, protože terapii vnímají jako dlouhodobou cestu ke zlepšení svého duševního zdraví a k tomu, aby se stali lepší verzí sebe sama. Tito lidé pracují s terapeuty roky, někdy i desetiletí. Většina terapeutických přístupů může být krátkodobá nebo dlouhodobá v závislosti na preferencích klienta, ale existuje několik přístupů, které jsou pouze krátkodobé. Zde je jejich stručný seznam: Typy psychoterapií, které jsou pouze krátkodobé • Koherenční terapie (na hloubku orientovaná krátká terapie) • Intenzivní krátkodobá dynamická terapie • Interpersonální psychoterapie • Krátká terapie zaměřená na řešení • Kognitivně behaviorální terapie zaměřená na trauma Většina terapeutických přístupů, zejména pokud jsou aplikovány jako eklektická intervence, může být dlouhodobá. Klient se může rozhodnout prodloužit terapii kvůli vývoji cílů nebo kvůli udržení duševního zdraví. Terapie pro lidi s určitou sexuální orientací, rasou, výší příjmu, pohlavím, náboženstvím, politickou ideologií a dalšími skupinami Pro potřeby menšin a lidí, kteří chtějí terapii zaměřenou na určitou část jejich identity, vytvořili terapeuti psychoterapie pro klienty určitých skupin. Zde je několik příkladů: Afirmativní psychoterapie (pro členy komunity LGBTQIA+). Vzhledem k tomu, že odborníci na duševní zdraví v minulosti patologizovali neheterosexuální orientaci a snažili se ji změnit, vytvořili psychoterapeuti afirmativní psychoterapii, která se zaměřuje na autenticitu a přijetí sexuální orientace. Genderově uvědomělá terapie (GAT) GAT podporuje klienty a klientky, aby zkoumali zkušenosti související s pohlavím. Zahrnuje feministickou terapii a je skvělou volbou pro muže a ženy, kteří mají pocit, že potřebují řešit otázky související s jejich pohlavím. Feministická psychoterapie Feministická terapie uznává, že ženy mohou mít problémy s duševním zdravím v důsledku psychického útlaku, který je zaměřen na ně kvůli jejich pohlaví. Multikulturní poradenství Multikulturní poradenství zahrnuje pochopení, citlivost a uznání historie, hodnot a zkušeností menšinových skupin. Uznává rozdíly mezi poradcem a klientem. Náboženská terapie Existují terapeuti, kteří se specializují na práci s klienty všech náboženských vyznání. Nicméně ne všechny náboženské terapie mají standardizované názvy. Jako biblické poradenství, křesťanské poradenství, pastorační poradenství atd. (formy terapie, které kombinují psychoterapeutické postupy a křesťanskou filozofii). V České republice nejsou příliš časté. Terapie určitých životních událostí, Tyto terapie se mou týkat zdravotních problémů, ale i situací jako je porod, rozvod, úmrtí, impotence, neplodnost atd.. Někdy je terapie prostě jen způsobem, jak se vyrovnat s těžkým životním obdobím nebo zdravotním problémem s důsledky nebo kořeny v oblasti duševního zdraví. Zde jsou uvedeny některé typy terapie, které se zabývají těmito problémy (nezapomeňte, že tyto problémy může řešit mnoho terapeutických přístupů): • Poradenství v oblasti závislostí (pomoc klientům překonat jejich závislost a řešit související psychologické faktory; závislost může být na čemkoli, včetně drog, sexu, pornografie atd.) • Rozvodové poradenství (pro páry, které si chtějí udržet dobré vztahy a duševní zdraví, přestože procházejí rozvodem) • Sexuální terapie erektilní dysfunkce (řešení psychických problémů, které mohou přispívat k erektilní dysfunkci) • Poradenství v oblasti truchlení (vyrovnávání se se smrtí blízké osoby) • Poporodní poradenství (zvládání životních změn a emočního přizpůsobení po narození dítěte nebo poporodní deprese) • Sexuální terapie (léčba sexuální dysfunkce, pokud k ní není žádný zdravotní důvod) • Terapie neplodnosti (vyrovnávání se s emocionální bolestí z neschopnosti počít dítě nebo udržet úspěšné těhotenství až do termínu). • Terapie při nevěře (vyrovnávání se s následky nevěry a rozhodování, zda vztah ukončit nebo uzdravit). • Terapie při potratu (vyrovnávání se s emocionální bolestí a traumatem z potratu) • Terapie v těhotenství (vyrovnávání se s tělesnými a životními změnami během těhotenství) Terapie některých duševních problémů a nemocí Naprostá většina terapeutických přístupů se nevztahuje pouze na jeden problém nebo onemocnění duševního zdraví. Psychoterapeuti mohou například používat přístup k řešení deprese, ale žádná specifická "terapie deprese" neexistuje. Přesto jsou některé typy psychoterapie obzvláště účinné pro určité problémy a nemoci. Níže je uveden stručný seznam terapeutických přístupů a typů, které jsou obzvláště účinné při léčbě určitých duševních onemocnění (uvedeny v závorce): • Behaviorální typy terapie (porucha pozornosti s hyperaktivitou [ADHD]) • Dialektická behaviorální terapie (hraniční porucha osobnosti [HPO], poruchy příjmu potravy, posttraumatická stresová porucha, sebepoškozování nebo sebevražedné chování). • Terapie prevence expoziční reakce (obsedantně kompulzivní porucha [OCD]) • Skupinová terapie (závislost) • Schématická terapie (hraniční porucha osobnosti) Většina typů terapie může řešit následující problémy: • Úzkost • Bipolární porucha • Deprese • Vztahy • Sociální úzkostná porucha • Trauma Která kombinace terapie je pro vás nejlepší? Pokud jste začínající terapeut nebo potenciální klient, který hledá určitý typ psychoterapie, využijte faktory uvedené v tomto průvodci, abyste se rozhodli, co přesně chcete. Zamyslete se nad tím, kterého faktoru si ceníte nejvíce. Je to terapeutický přístup? Jsou to problémy, které byste mohli řešit? Zde je několik příkladů kombinací, které byste mohli zvážit: Dlouhodobá online terapie, která využívá integrovaný přístup a zaměřuje se na depresi. Krátkodobá párová terapie, která využívá Gottmanovu metodu. Multikulturní poradenství, které někdy využívá existenciální přístup. Jakmile zjistíte, který typ je pro vás nejvhodnější, bude snazší strukturovat svou kariéru nebo najít psychoterapeuta, který vám pomůže rychle zlepšit vaše duševní zdraví a být šťastnější.

Možnosti krátkodobé nebo dlouhodobé terapie

Při zahájení terapie mohou klienti požádat o krátkodobou terapii a společně s terapeutem si stanovit časový rámec. Mohou také vyhledat terapeuta, který praktikuje formu krátkodobé terapie. Pokud terapeut praktikuje formu krátké terapie, navrhne a domluví si s vámi časový rámec.

Doba trvání léčby duševního zdraví závisí na terapeutickém přístupu, závažnosti problémů a preferencích klienta i terapeuta. Obvyklá doba, za kterou se dostaví výsledky, je 12 týdnů a pro krátkou terapii je typické rozmezí 10-20 týdnů. Terapie však může být kratší nebo mnohem delší.

Někteří klienti – bez ohledu na to, zda se rozhodnou pro krátkodobou nebo dlouhodobou psychoterapii – opouštějí terapii, když se vypořádají s nejakutnějšími příznaky svého stavu nebo vyřeší problém, kvůli kterému psychoterapii vyhledali. Jiní zůstávají, protože terapii vnímají jako dlouhodobou cestu ke zlepšení svého duševního zdraví a k tomu, aby se stali lepší verzí sebe sama. Tito lidé pracují s terapeuty roky, někdy i desetiletí.

Většina terapeutických přístupů může být krátkodobá nebo dlouhodobá v závislosti na preferencích klienta, ale existuje několik přístupů, které jsou pouze krátkodobé. Zde je jejich stručný seznam:

Typy psychoterapií, které jsou pouze krátkodobé

 • Koherenční terapie (na hloubku orientovaná krátká terapie)
 • Intenzivní krátkodobá dynamická terapie
 • Interpersonální psychoterapie
 • Krátká terapie zaměřená na řešení
 • Kognitivně behaviorální terapie zaměřená na trauma

Většina terapeutických přístupů, zejména pokud jsou aplikovány jako eklektická intervence, může být dlouhodobá. Klient se může rozhodnout prodloužit terapii kvůli vývoji cílů nebo kvůli udržení duševního zdraví.

Terapie pro lidi s určitou sexuální orientací, rasou, výší příjmu, pohlavím, náboženstvím, politickou ideologií a dalšími skupinami

Pro potřeby menšin a lidí, kteří chtějí terapii zaměřenou na určitou část jejich identity, vytvořili terapeuti psychoterapie pro klienty určitých skupin. Zde je několik příkladů:

Afirmativní psychoterapie (pro členy komunity LGBTQIA+).

Vzhledem k tomu, že odborníci na duševní zdraví v minulosti patologizovali neheterosexuální orientaci a snažili se ji změnit, vytvořili psychoterapeuti afirmativní psychoterapii, která se zaměřuje na autenticitu a přijetí sexuální orientace.

Genderově uvědomělá terapie (GAT)

GAT podporuje klienty a klientky, aby zkoumali zkušenosti související s pohlavím. Zahrnuje feministickou terapii a je skvělou volbou pro muže a ženy, kteří mají pocit, že potřebují řešit otázky související s jejich pohlavím.

Feministická psychoterapie

Feministická terapie uznává, že ženy mohou mít problémy s duševním zdravím v důsledku psychického útlaku, který je zaměřen na ně kvůli jejich pohlaví.

Multikulturní poradenství

Multikulturní poradenství zahrnuje pochopení, citlivost a uznání historie, hodnot a zkušeností menšinových skupin. Uznává rozdíly mezi poradcem a klientem.

Náboženská terapie

Existují terapeuti, kteří se specializují na práci s klienty všech náboženských vyznání. Nicméně ne všechny náboženské terapie mají standardizované názvy. Jako biblické poradenství, křesťanské poradenství, pastorační poradenství atd. (formy terapie, které kombinují psychoterapeutické postupy a křesťanskou filozofii). V České republice nejsou příliš časté.

Terapie určitých životních událostí,

Tyto terapie se mou týkat zdravotních problémů, ale i situací jako je porod, rozvod, úmrtí, impotence, neplodnost atd..

Někdy je terapie prostě jen způsobem, jak se vyrovnat s těžkým životním obdobím nebo zdravotním problémem s důsledky nebo kořeny v oblasti duševního zdraví. Zde jsou uvedeny některé typy terapie, které se zabývají těmito problémy (nezapomeňte, že tyto problémy může řešit mnoho terapeutických přístupů):

 • Poradenství v oblasti závislostí (pomoc klientům překonat jejich závislost a řešit související psychologické faktory; závislost může být na čemkoli, včetně drog, sexu, pornografie atd.)
 • Rozvodové poradenství (pro páry, které si chtějí udržet dobré vztahy a duševní zdraví, přestože procházejí rozvodem)
 • Sexuální terapie erektilní dysfunkce (řešení psychických problémů, které mohou přispívat k erektilní dysfunkci)
 • Poradenství v oblasti truchlení (vyrovnávání se se smrtí blízké osoby)
 • Poporodní poradenství (zvládání životních změn a emočního přizpůsobení po narození dítěte nebo poporodní deprese)
 • Sexuální terapie (léčba sexuální dysfunkce, pokud k ní není žádný zdravotní důvod)
 • Terapie neplodnosti (vyrovnávání se s emocionální bolestí z neschopnosti počít dítě nebo udržet úspěšné těhotenství až do termínu).
 • Terapie při nevěře (vyrovnávání se s následky nevěry a rozhodování, zda vztah ukončit nebo uzdravit).
 • Terapie při potratu (vyrovnávání se s emocionální bolestí a traumatem z potratu)
 • Terapie v těhotenství (vyrovnávání se s tělesnými a životními změnami během těhotenství)

Terapie některých duševních problémů a nemocí

Naprostá většina terapeutických přístupů se nevztahuje pouze na jeden problém nebo onemocnění duševního zdraví. Psychoterapeuti mohou například používat přístup k řešení deprese, ale žádná specifická „terapie deprese“ neexistuje. Přesto jsou některé typy psychoterapie obzvláště účinné pro určité problémy a nemoci.

Níže je uveden stručný seznam terapeutických přístupů a typů, které jsou obzvláště účinné při léčbě určitých duševních onemocnění (uvedeny v závorce):

 • Behaviorální typy terapie (porucha pozornosti s hyperaktivitou [ADHD])
 • Dialektická behaviorální terapie (hraniční porucha osobnosti [HPO], poruchy příjmu potravy, posttraumatická stresová porucha, sebepoškozování nebo sebevražedné chování).
 • Terapie prevence expoziční reakce (obsedantně kompulzivní porucha [OCD])
 • Skupinová terapie (závislost)
 • Schématická terapie (hraniční porucha osobnosti)

Většina typů terapie může řešit následující problémy:

 • Úzkost
 • Bipolární porucha
 • Deprese
 • Vztahy
 • Sociální úzkostná porucha
 • Trauma

Která kombinace terapie je pro vás nejlepší?

Pokud jste začínající terapeut nebo potenciální klient, který hledá určitý typ psychoterapie, využijte faktory uvedené v tomto průvodci, abyste se rozhodli, co přesně chcete. Zamyslete se nad tím, kterého faktoru si ceníte nejvíce. Je to terapeutický přístup? Jsou to problémy, které byste mohli řešit?

Zde je několik příkladů kombinací, které byste mohli zvážit:

Dlouhodobá online terapie, která využívá integrovaný přístup a zaměřuje se na depresi.

Krátkodobá párová terapie, která využívá Gottmanovu metodu.

Multikulturní poradenství, které někdy využívá existenciální přístup.

Jakmile zjistíte, který typ je pro vás nejvhodnější, bude snazší strukturovat svou kariéru nebo najít psychoterapeuta, který vám pomůže rychle zlepšit vaše duševní zdraví a být šťastnější.

Předchozí článekRecenze české karetní hry Time for JOKE
Další článekDelší koupací sezóna ve vašem bazénu bez vysokých účtů za energie
Občasný pisálek, pokud se nevrtá zrovna v Google Apps nebo v Apple HW tak se možná i někde přecpává. Pokud je to dobré tak o tom možná i napíše.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.